Beheer

Bonaireparadise is een dynamische organisatie die sinds 1999 toonaangevend is in het management, beheer en verhuur van vakantiehuizen en auto`s op Bonaire. Bonaireparadise is een vennootschap van Bonaire Exclusief B.V. (fam. Kat) en Bonaireparadise B.V. (fam Wuyster) 

Voor het beheer werken wij nauw samen met 6 zelfstandige beheerders op Bonaire. Gezien het vertrek van Mark en Leah en de reactie van Dormio op het vertrek hebben wij uit voorzorg Herman Franssen op de loonlijst gezet zodat de autopool en beheer van onze accommodaties veilig is gesteld.

Mocht de VVE besluiten om het beheer voorstel van het bestuur te steunen, gaat Herman en Francis als zelfstandigen verder en zullen wij de arbeidsovereenkomst beëindigen en kunnen Dormio en Bonaireparadise de volgende contracten afsluiten.

Beheerovereenkomst

De ondergetekenden:

1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Franssen & van Rens, gevestigd te Kaya Sardonis 3 Kralendijk Bonaire CN, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Herman Franssen, hierna genoemd: “BV”

2.  (naam verhuurorganisatie) , hierna genoemd Verhuurorganisatie

In aanmerking nemende:

·  Dat Courtyard Village Bonaire /Dormio Bonaire Village bestaat uit appartementen en villa’s, welke als bestemming hebben verhuur, kortdurend dan wel langdurend.

·  Dat Verhuurorganisatie namens de eigenaar bemiddelt inzake de verhuur.

·  Dat voor het ontvangen van de huurders werkzaamheden moeten worden verricht.

·  BV zich bereid heeft verklaard deze werkzaamheden te verrichten.

·  Dat op Courtyard Village Bonaire /Dormio Bonaire Village een receptiegebouw in aanbouw is, bij gereedkomen waarvan voor de onderhavige werkzaamheden gebruik kan worden gemaakt.

·  Dat partijen hiervoor een overeenkomst willen sluiten.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1. Werkzaamheden

BV zal met ingang van 20 november 2019 de noodzakelijke werkzaamheden verrichten met betrekking tot het ontvangen van gasten, het wegwijs maken van de gasten en het controleren van de inventaris van de accommodaties welke Verhuurorganisatie bemiddelt.

De werkzaamheden behelzen onder meer:

·  Sleuteloverdracht en begeleiden van de gasten naar de accommodatie.

·  Samen met de gasten het opnemen van begin en eind meterstanden.

·  Controleren of de accommodatie goed is schoongemaakt

·  Controleren of de bedden zijn opgemaakt en dat het handdoeken pakket is geleverd.

·  Controle op volledigheid borden, kopjes, glazen, pannen, bestek en overige inventaris.

·  Controle op functioneren koelkast, fornuis, verlichting, airco, TV etc.

·  Vervanging of aanschaf van lampen, apparatuur etc. in overleg met verhuurorganisatie.

·  Beantwoorden vragen met betrekking tot het gebruik van de accommodatie.

·  Uitleggen aan de gasten over de werking van TV/Wifi en verwerking van het afval.

·  Uitleggen en overhandigen aan de gasten het resort en zwembad regelement.

·  Ondersteuning vervoer gasten van/naar vliegveld (optie vergoeding $ 20 per rit)

 

Artikel 2. Vergoeding

BV zal hiervoor een vergoeding ontvangen van $ 25 per wisseling, te verhogen met de wettelijke ABB. Deze vergoeding zal maandelijks worden gefactureerd en door Verhuurorganisatie binnen 10 werkdagen worden voldaan. De vergoeding wordt naar keuze van de Verhuurorganisatie aan de huurders in rekening gebracht of verrekend met de huuropbrengst.

Artikel 3. Vrijwaring

BV vrijwaart Verhuurorganisatie voor de gevolgen voor het geval de Belastingdienst het standpunt inneemt dat geen sprake is van zelfstandigheid maar van een (verkapt) dienstverband.

Artikel 4. Looptijd en beëindiging

4.1  Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door ieder der partijen te allen tijde worden beëindigd door opzegging aan de wederpartij met inachtneming, van een opzegtermijn van drie maanden.

4.2  Indien een der partijen een of meer van haar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en niet binnen dertig dagen nadat de andere partij haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, alsnog voor een juiste nakoming van deze overeenkomst zorg draagt, zal de andere partij deze overeenkomst kunnen opzeggen zonder tot inachtneming van enige opzegtermijn gehouden te zijn.

4.3  Ieder der partijen is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, te beëindigen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een aanvraag daartoe is ingediend, indien aan haar surséance van betaling wordt verleend, een regeling met al haar crediteuren treft of wordt ontbonden of in liquidatie treedt;

Terug naar Bonaire Village

nieuwsbrief

Mis geen enkele aanbieding of lastminute van Bonaire Paradise, schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte

x

Bonaire Paradise maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies